Salnas rīti

1906. GADS.

"Kaut gurdeno miesu man māca
Sen — slimība, trūkums, bads, —
Nekā viņi nepanāca:
Droši nākotnē raugās skats!
Lai nemieru kapā grūžu, —
Daudz izmisā sasniedzu:
Es visu savu mūžu
Dzīves cīņai dziedāšu."

Jānis Kārstenis /1884 - 1921/

~ 0.26 MB  
Lasīt

Dziesmas latvju tautai

Tautas, dzīŗu, apdziedāšanas, rotaļu, līgo, studentu un citas dziesmas.

1928. GADS.

~ 0.36 MB  
Lasīt

Sarkanā sērmukša

"Vai viņa gaismā iezilganā
Jūs sajūtat, ka sapņo kāds
Par Jums, kad reibo ziedu tvanā
Ir nemierīgs un mulsis prāts."

Kārlis Students /1892 - 1947/

~ 0.41 MB  
Lasīt

Baltās strēles

"Tu aiziesi ar tumsu visu,
Lai reiz, varbūt, vēl kļūtu gaišs,
Kad jaunu spožas dienas risu
Vērs pretī lielais gaismotājs."

Fridrichs Gulbis /1894 - 1951/

~ 0.32 MB  
Lasīt

Tiem - kas maldās

1934. GADS.

"Un vēja vārsmai līdzi aiziet laiks.
Un aizpūš pagājībā skaistās dienas.
Un sapņi — mīla — dzīves zaigs —
Tiem līdzi iet — un nav nevienas.

Kā pavasaŗa sapnis ziedēšana šķiet...
Un jūsmā savārsmotās dzīves steigas
Kā ziedu lapas — vējiem līdzi iet...
Un skaistam sapņojumam vēji gaudo beigas."

Edvarts Lesiņš

~ 0.3 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Saules ceļos

"Baltus mirkļus debess saņem,
Purvos spoža saule brien;
Tavas rokas ziedus paņem,
Tavas rokas ziedus sien,
Lai kā vainagu arvien —
Baltus mirkļus debess saņem."

Alfrēds Kvālis /1908 - 1945/

~ 0.29 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dziesmas Daugavai

"Ne tukšu izdomu ar jaukiem vārdiem teikt
un vārstīt labi atskanīgās rindās,
bet dziesmās vienkāršās un brīvās —
kaut lasītājam notēlotos viņas seja
— šīs mūsu dižās Daugavas,
kas pati brīnumjauka dzeja. "

Staburags (Jānis Gulbis)

~ 0.2 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Laikmetu maiņā

1917. GADS.

"Kas aizliedzis tautu un tēvzemi,
Lai nelielās apkampis cilvēci:
Tā sirds ir par šauru un īsas tā rokas,
Bet pats viņš ir niedra, pēc vēja kas lokās."

Kārlis Ezerietis /1869 - 1923/

~ 0.17 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Mirkļu spēle

1931. GADS.

"Gaišā Stīgotāja, mūsu ceļos stīdz,
Lai mēs savas sāpes nesam krūtīs līdz...
Dienas sārtos vārtos, draugs, mēs tiksimies...
Tūkstots zelta ceļu ved pie Tevis, Dievs."

Kārlis Krauja

~ 0.26 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Rusiāde

Īst.v. Ē.Valters

"... tā raud pēc bērniem, vīra.
— Vai viņus kopā nesūtīja?
— Nē, čeka tos jau Rīgā šķīra.
— Jā, Golgata šī Sibirija.
Un vecā māmuliņa? — —
— — — Nav.Tā nomirusi ceļā jau
Un aprakta Koteļnicā. —
— — Ai jā!
(Čuksti par izsūtīto likteņiem.)"

Ints Baltarājs

~ 0.3 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Aiz zaļā kalna

1909. GADS.

"Dziedāja putniņš
Uz zara zaļa.
Bija tā dziesma
Jautra un skaļa.

Lidoja vanags
Lepni un cēli
Dziedāja putniņš
Žēli, žēli.

Vājākam allaž
Vājāko daļa.
Nedzied vairs putniņš
Uz zara zaļa."

Arveds Smilga /1879 - 1947/

~ 0.19 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Domu liesmās dedz!

1923. GADS.

"Sevī slēpto vareno spēku
Raisi no dusas saitēm!
Uzvari muļķību, grēku —
Stājies pret cilvēces mokošām kaitēm!"

Eduards Pielens

~ 0.16 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Mans naivums...

"Sarkanas sveces liesma,
Kā dienas lauskas
Atspīdums sirdī

Lieko vārdu plūsma apklust,
Kā stingusi asara uz mana vaiga
Atnāk bezzvaigžņu nakts…"

Dzintra Regīna Jansone

~ 0.6 MB  
Lasīt

Trīs zvaigznes

Viens dzejolis.

1928. GADS.

Richards Austrums

~ 0.24 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Pieci paziņas pasmaida

Doku Ata, Rūdolfa Blaumaņa, Friča Bārdas, Jāņa Poruka un Jāņa Ezeriņa humoristiski dzejoļi.

Kaŗavīra bibliotēka II

Arnolds Apalups /1912 - 1945/

~ 1.16 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Divi dziedājumi iz Vērmaņņa dārza Rīgā

1872. GADS.

"Vēl nebij beigta vassara
Kad tos jau laulāja,
Kad skaņņi tā pie altara
Vēl beidzot teica: ,,Jā.” —
Tiem vēlu, lai tiem mūžam zied
Prieks, augsta laimība!
Lai mīlīb’s saule nenoiet,
Lai neaizmirst tai ,,Jā”."

Lapas Mārtiņš /1846 - 1909/

~ 0.2 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Ziedoņa sapņi

"Manā dzimtenē,
Mīļā Kurzemē,
Klusā dārzā skaistpuķīte zied;
Baltās, nebaltās
Mūža dieniņās
Manim ceļš tur gaŗām iet"

Pavasaŗu Jānis /1867 - 1913/

~ 0.32 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Liriskā un satiriskā dzeja

"Un zvaniem skanošiem pa baltām pļavām
Brauc šurpu Ziemas svētku līksmība,
Plūst gaviles pār mežiem, kalniem, gravām,
Trīc ielejās: ,,Gods Dievam augstībā!"

Bet firsts, bet firsts,
Ja tādam pilns ar šķirsts
Ar zagtām karotēm
Un sudrab’ paplātēm,
Kā zaglis netiek biedēts,
Bet gan kā slimnieks dziedēts,
Zum tinglingling, zum tinglingling,
Ar zālēm, plāksteŗiem."

Melnupju Marija /1870 - 1927/

~ 0.22 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Sāpju varā

1934. GADS.

" Priekš gadiem šai dienā svētajā
No debesīm dvēsele šķīrās,
Kāds mirdzošs eņģels to atnesa
Priekš zemes sāpēm un mīlas.

Tā šodien ar spārniem mirdzošiem,
Tev eņģels dvēseli skaŗ,
Kā dzīves likstas un ciešanas
Tev ticībā jāpārvar . . ."

Viola /1878 - 1944/

~ 0.76 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Smeldze

1932. GADS.

"Kad tavu smieklu buru laivas gaišās
jauc manu skumju ezerspoguli,
kā brīnumā koks ziedus lejup kaisa,
un skanēdama gaisma logā līst."

Gustavs Krauja

~ 0.27 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dziesmas mīlai

Ieskaņas.
Pirmās ilgas.
Skūpsts un kvēle.
Laimē un mokās.
Sāpēs un vilšanās.
Skaidrā mīla.
Dvēseles aizvējā.

1936. GADS.

~ 0.44 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zemes dziesmas

Dainas.
Zeme.
Tauta.
Zemnieks.
Vadonis.
Pavasaris.
Vasara.
Rudens.
Ziema.

1936. GADS.

~ 0.76 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kopotas dzejas

Nezināmai.
Aizejošais.
Skūpsts.
Naktis.
Daļa pēdējo dzejoļu.

Jānis Ziemeļnieks /1897 - 1930/

~ 0.65 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Cilvēces ūtrupe

Laikmetiska poēma.

1932. GADS.

Jānis Baltiņš /1906 - 1931/

~ 4.14 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Jauns kas

Dzejoļi.
Trešais krājums.

1888. GADS.

Matīss Siliņš /1861 - 1942/

~ 0.3 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Vēl kas

Dzejoļi.
Otrais krājums.

1887. GADS.

Matīss Siliņš /1861 - 1942/

~ 0.26 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Šis un tas

Dzejoļi.
Pirmais krājums.

1887. GADS.

Matīss Siliņš /1861 - 1942/

~ 0.25 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Latvju māte

Dzejas par māti.

1937. GADS.

~ 0.8 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dzejas dārzs

Ilustrēta latviešu dzejas chrestomatija pamatskolai un pirmskolai.
Biografiskas ziņas par dzejniekiem.

1936. GADS.

~ 0.74 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Sapnis smiltājā

1933. GADS.

"Sirds mana, kamdēļ tu raudi un sēro?
Veltas ir asaras, skumjas un prieks. —
Tas, kas zvaigžņājus vada un vēro,
vada ir tevi un mieru tev sniegs.

Mūžīgā mierā zvaigznes pār tevi
mirgojot ceļus nospraustos iet —
kam gan tu šaubies, kam moki vēl sevi?
Tur arī tevi pie rokas Viņš ciet."

Bernhards Kasars

~ 0.3 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Liesmu rotaļa

Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Bet nakts bij veltās gaidās aizgājusi
Kā gliemezis, kas projām velkas gauss,
Un vientuļa bij lāpa izdegusi,
Un smiltīs izliets neizdzertais kauss...”

,,Zan šodiena kā rūsas grauzta stīga. —
Tik sirds vēl pieder cīņu sendienai,
Kad dega viņā dziņa ugunīga: —
Ir jābūt, jābūt, jābūt Latvijai!.."

Visvaldis Jankavs /1895 - 1942/

~ 0.5 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kopotas dzejas

Zem dzimtenes pelēkās debess.
Ziedoņa balsis.
Dzīvības dārzos.
Tulkojumi.

Antons Birkerts /1876 - 1971/

~ 0.75 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ilgu ugunis

1936. GADS.

"Prasu vējiem, lūdzu zvaigznēm
Cik vien mīļi lūgties var:
«Kur tu esi, mana mīļā,
Kur tu esi šovakar?»

Valsis smeldz... steidz dejā pāri.
Dāmu skati lūdzot skaŗ.
Bet es skumji sirdij prasu,
Kur tu esi šovakar."

Arturs Mežaks

~ 0.29 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Stari straumē

1942. GADS.

"Aiz apmiglota stikla
Mirdz rožains blāzmas loks.
Bēg nakts kā dūja bikla.
Šalc dārzā vientuļš koks.

Aiz apmiglota stikla
Sirds jaunu dienu jūt,
Kad nakts kā dūja bikla
Aiz baltiem bērziem zūd."

Jāzeps Valdmanis /1909 - 1943/

~ 0.19 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Saulainā tālē

1928. GADS.

"Samtainā uguns man krūtīs kvēlo,
Jaunekļa spars man kaulos briest.
Mīlas ilgas un mīlas sāpes,
Katru minūti liek man ciest.

Apslāpēt ilgas un apslāpēt jūtas,
Izpūst šo degošo uguns liesmu.
Aizmirsties visuma lielajā dzīvē,
Dziedāt šo reibonī kaistošo dziesmu."

Osvalds Sukurs

~ 0.13 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Cik ātri steidzas laiks

1938. GADS.

"Šai dzīvē vienīgā, kur viss mums dots,
Ir vērtība te visam viena,
Vai brūni spīdīgs kastans tas, no koka krītošs,
Vai meteors, kas joņo ugunīgā ceļā.
Še skaistums viens ir saulrietā uz kalnu sniegiem
Un svaigi nomizotā kārkla klūdziņā,
Tik maigi balta kas un valgi gluda.
Šo dzīvi skati brīnumā un pateicībā,
Un lai tev nedreb sirds, kad sajūti uz brīdi
Aiz visa mūžu vēso elpu."

Jānis Grīvnieks

~ 0.22 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Domu svētceļojums

1935. GADS.

"Ir zeme jāmīl, jāsaprot,
Lai viņas augļus baudot justu
To spēku, ko tik zeme dod,
Lai viņas ceļos nepiekustu...
Ir zeme jādzird, jāsaprot,
Lai saplūstu ar dailes garu.
Pirms zemē vajag iesakņot,
Lai lauztu daiļu ziedu zaru. — — —
Ir zeme jāskaŗ, jāsaprot,
Lai varētu pret zvaigznēm tiekties
Un dvēs’li sapņiem vaiņagot,
Un pāri sāpju krustam liekties..."

Alma Zaprauska

~ 0.22 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Saulrieti

"Saule slīkst un lapas birst.
Nedomā: viss nīkst un irst.
Saule citur tāļāk spīd,
Lapas pārvēršas, kad krīt.
Rietošs stars un zūdošs veids
Pauž, ko mūžība tev teic."

Teodors Zeiferts /1865 - 1929/

~ 0.52 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Abrenes dziesmas

Mūsu zeme. Latviešu senlaiku godība. Tālavas taurētājs. Austrumu sargi. Abrenes gals. Pietālavas iekaŗotāji. Kas tie tādi spēka vīri. Abrenes pils. Mūžīgais kaŗotājs. Aicinājums. ....mīli tēvu, mīli māti. Latvijas robežnieku dziesma. Pārtautoto latviešu atmodas dziesma. Jaunajiem latviešiem. Jaunlatgales latviešiem. Jaunlatgales aizsargu dziesma. Latvijas robežas. Tēvijas dēlu dziesma.

DZEJAS.

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Vilberts Krasnais /1908 - 1941/

~ 0.15 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Sapņu sejas

1934. GADS.

"Nu, ķeries ap kaklu man, mazulīt, —
Redz’, ganiņš dzen birztalā govis, —
Es nesīšu tevi vēl pasildīt
Kur silts kā villaine rovis.

Tad peciņas aušu tev pastaliņās:
Pa olnīcu aizskrej zib-zibu
Un mīļajam tētim, ar labrītu,
Bērns, iedod šo brokasta cibu."

Pauls Aldre

~ 0.22 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Divdesmit gadi

Solījums vadonim.
Baltajam ģenerālim.
Divdesmit gadi.
18. novembris 1918. gadā.
Brāļu kapi.
Jauna diena.
Atdzimšana.
Izskaņa.

1938. GADS.

Augusts Brocis /1912 - 1942/

~ 0.19 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Apšu lapiņas

1913. GADS.

"Sudrabaina debess tāle,
mēness dzidrās dzelmēs gaist.
Mīļās jūsmās, tuvos vārdos
dvēsle laimē atkal kaist.

Sudrabains kūst plašais klajums;
bērzi sudrabaini bāl.
Gaŗām žogam vijas teciņš
kaut kur druvā tālutāl..."

Alberts Rutkis

~ 0.15 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zilās ēnas

1934. GADS.

"Un kad atkal dienas uz priekšu trauks,
Būs man tava gaišā mīla,
Pie manis būs tava sirds, mans draugs,
Un tā būs man labākā ķīla.

Manas dvēseles gaišais draugs,
Sieviete mīļā un labā,
Kad atkal dienas uz priekšu trauks,
Tava sirds manīm brīnumu glabās."

Ervīns Tīrumnieks

~ 0.2 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Fabrikā

1913.GADS.

"Ak, ko mēs ražojam,
Priekš kam šīs preces labi apstrādātās, skaistās? —
Ja mūsu dzīve tik ap moku nastām smagām saistās,
Dveš ikviens mirklis, stundu ritens gauss
Sirdssāpes.

Ak, ko mēs noklusam,
Kam mūsu jauno spēku tēraudveidos atļauts liet? —
Ja cits un cita rokas gūtos augļus ievākt iet,
Visapkārt bads
Un visus nobaidošas šausmas lielas raugās klaji."

Pēters Veinis /1893 - 1940/

~ 0.12 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Mūslaiku vētras dziesmas

Modernie šlāgeŗi. Studentu dziesmas. Daba un mīlestība. Kareivju un dzimtenes dziesmas. Operu ārijas. Tautasdziesmas. Kuplejas un jautrībai. Dažādas dziesmas. Līgo dziesmas.

Sakopojis Zemzarīts.

(Latvijas sākuma gadu izdevums.)

~ 0.41 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Mirkļi

"...Lūk, divi ozoli pār krastu sniedzas,
Tie ilgās kupliem zariem kopā liecas; —
Bet lejā upe strauji viļņus veļ...

Tumšzaļās lapas runā balsī lēnā,
Gans, zālē gūlies, stabulē to ēnā; —
Bet lejā upe strauji viļņus veļ...

Visapkārt saulainas zaļplašās āres;
Dun bites zeltainās, zib vieglās spāres...
Bet lejā upe nemierīga šalc..."

Jānis Kārstenis /1884 - 1921/

~ 0.17 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Jaunie daiņu ziedi

"Tā kā bērns, kas runā mātes mēlē,
dzīves gaitā kliedē tumsas biedus, —
tāpat dzejnieks dzīvo tautas kvēlē
riežot daiņu kokam jaunus ziedus."

Vidars Balts /1911 - 1994/

~ 0.18 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zaķu sala

Dzejnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Pārvelc visām skumjām melnu sēru krepu,
Lai tām skaļums netiek klāt,
Draugs, un nāc man līdzi šonakt domās slepus
Kādu salu pārstaigāt.

Būs tik jauki naktī diviem pāriet tiltu,
Tumsas pēlis biezs ko skaus,
Sejās pūtīs vējš mums ūdens elpu siltu,
Kaut ko svilpojot pie auss."

Alberts Birzmalnieks /1909 - 1941/

~ 0.57 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Dārzi un vakari

"Ak, vai kamanu zvaniņš,
Ak, vai uzsnidzis sniegs?
Mūžam solījums man viņš:
Atbrauks tā reiz mans prieks.

Tā kā spārniņš es logā
Iekritu skatīties jau:
Eņģelis iekāries žogā —
Melnas vietiņas nav."

Alija Baumane /1899 - 1941/

~ 0.34 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Varoņkalve

" Pilns cīņas kaismes, negaidot
Bij saļimis vēl uzsmaidot
Viņš dzimtai ežai klusi;

Un augums, ciltīm nezināms,
Pie zemes kļāvās neminams,
Līdz sirds bij apklususi.

Vai jauda viņš, cik bijis labs: —
Lai arī sedz to dzedrais kaps,
Ir tauta atdzimusi.

Tam brīvās dziesmas pāri šalc,
Un jaunais arājs soļo stalts
Uz Saules kalna pusi! "

Raimonds Bebris /1891 - 1940/

~ 0.2 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Vakara blāzma

"Še, kur līgo priežu meži,
Esmu dārgām saitēm siets,
Še ir mana tēvu zeme, —
Esmu dzimis Gaujmaliets.

Svešās malās esot jauki,
Daudzi daiļi brīnumi,
Augsti kalni, plaši lauki,
Greznām puķēm rotāti.

Bet kas svešas zemes, salas
Man ar savu greznumu,
Kad es še pie Gaujas malas
Dzirdu latvju valodu?

Sveika Gauja! plūsti knaši
Tur, kur baltā jūra iet!
Gadu simteņiem lai braši
Latvju tauta zeļ un zied!"

Rieteklis /1856 - 1940/

~ 0.52 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Lāčplēsis

"Tas ir Lāčplēs's, kas še cīkstas
Vēl ar svešo naidnieku —
Laimdota tur pilī skatās,
Gaida, kamēr uzvarēs. —
Laivinieki tic, ka reizi
Lāčplēs's savu naidnieku
Vienu pašu lejā grūdīs,
Noslīcinās atvarā! —"

Andrejs Pumpurs /1841 - 1902/

~ 0.57 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Caur laiku varām

"17 gadu vecumā es uzrakstīju dzejoli "Latvijai 18. novembrī", nespēdama samierināties ar svešas varas diktatūru manā dzimtenē. Šis dzejolis starp visiem citiem manas agrās jaunības "grēkiem" tad izrādījās lielākā ļaunuma sakne, kuras izravēšanai 1946. gada 12. oktobrī Baltijas kara tribunāls ar devīgu roku piešķīra 10 gadus stingrā režīma labošanas darbu nometnē. Un, lai viņu sirdsapziņa būtu mierīga, ka iedots nav par maz, vēl 5 beztiesību gadus piedevām."

Lūcija Sāgameža-Nāgele /1928 - 2021/

~ 0.19 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Maharadža Visvamarga

"Novelc savu šauro "es",
Lai tev sirds top daiļa, plaša
Nesavtībā citiem sniedz
To, kas labs priekš tevis paša.

Tos, kas tumsā vārgi nīkst
Spožiem gaismas stariem sildi,
Sauc uz gaismas dzīvību,
Tumsas valgus nomest cildi."

Pēteris Blaus /1856 - 1930/

~ 0.12 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Sīkās nātres

"Gar mežmalu kāds dzejnieks iet
Nogrimis dziļās domās,
Te rīb — to šalkas sagrābj ciet,
"Būs vilks!" viņš bailēs stomās;
Kas bij, kas viņu tirda?
Tur Ješka koku cirta..."

"Neļaujies caur māņu gaismu,
Ne caur jaukiem vārdiem tverties,
Lai tev nekļūst vēža liktens,
Kas caur skalu ļaujas ķerties..."

Kristaps Alksnis-Zundulis /1862 - 1912/

~ 0.14 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Dziesmiņas

"Vaj atkal še, tu ziedu laiks?
Lūk, mežus, laukus grezno plaukums!
Lūk, visas malas pilda jaukums!
Vaj atkal še, tu ziedu laiks?
Tā tevim atnākot man krūtīs
Gan mīlestības priekus sūtīs?
Vaj atkal še, tu ziedu laiks?"

Juris Allunāns /1832 - 1864/

~ 0.48 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Avis

Dzejoļu izlase 1965 — 1989

"Bet es
apstulbumā,
sapņodams par bērzu sulām
un maukdams kārkliem mizu,
nepamanīju,
ka jumts bija pacēlies,
solos neviens nesēdēja,
un skatuvē kūla
ar ģitārām
rudzus. "

Voldemārs Avens /1924 - 2022/

~ 0.43 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Dzejoļi

25 dzejoļi, veltīti Viktoram Eglītim.

"Tu biji krāšņais paradīzes dārzs,
kur zelta putni pērļu acīm slija,
pat kukainītis nebija kur bārs,
viss tika tavas kvēlās dvēsles sildīts,
ik zieds ar nektaru un medu pildīts.

Šai dārzā vedis bija mani Dievs,
starp daudzām sievām mani izredzēdams,
lai sirds tur līksmo, priecājas paties.
Bet neiecietīga kad dārzā kļuvu,
es bargo izdzīšanas sodu guvu. "

Hilda Vīka /1897 - 1963/

~ 0.09 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Maiņās un maldos

"Nu senais dzīves prieks, — tas atpakaļ nu griežas,
Ar dziesmām, ziediem, lielās gaismas āvu! ...
Ik loceklī man atkal spēki riešas,
Un dzīslās jūtu plūstam siltu strāvu!"

Ādolfs Dobelis /1889 - 1918/

~ 0.16 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Puķķu-pušķis

"Gull putniņš klussi
Uz zarriņu.
Aizbāzis galvu
Aiz spārniņu.

Kà varr uz tādu
Tiev’ zariņu
Viņš nogulties,
To nezinnu.

Viņš nekrīt zemmê,
Kaut aizmidzis;
To tiešam sarga
Savs eņģelis.

Ir manni sarga
Mans eņģelis,
Kad naktî gullu
Es aizmidzis."

Ernests Dinsberģis /1816 - 1902/

~ 0.38 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Šoks Soduma dzejoļu

"- Kā tu šodien kusti?
- Negribas, bet kustu.
- Kā tu šodien kust?
- Apmēram. Gribas sust.
- Ir bijis sliktāk. Kad mēs dzīvojām kalnos, lai taisītu revolūciju...
- Kad Kurzemē...
- Kad pagrīdē...
- Kad tupējām uz ceļiem bedres malā... "

Dzintars Sodums /1922 - 2008/

~ 0.19 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Poēmas

Marselīne Nevermor.
Bretaņas leģenda.
L’Esprit nouveau.
Bēgļa atgriešanās.
Jēkabs Stiprais.
Pavasaŗa poēma.
Hercogs Jēkabs.
Karalis Nameitis.

Viņa atsperīgos pantos kvēlo īsta dzejas uguns.

Edvarts Virza /1883 - 1940/

~ 0.43 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Siržu bokss

Amanda Aizpuriete: Dzīvesprieks un jutekliskums – tie uz joprojām gudrās un gurdās dzejas fona ļauj A.D. Deģim izcelties. Tie var ievest arī purvā, jo uz šīs taciņas grūti pamanāma tā robeža, aiz kuras dzīvesprieks un enerģija pārvēršas lielīgā tukšu vārdu žvadzināšanā, juteklība – jēlībā. Kamēr autoram izdodas noturēties – ir labi, jo viņa rakstītais spēj uzmundrināt, un mundruma daudziem no mums ikdienā pietrūkst.

"dzīve šķiļ pa sirdi ar lineālu
un dvēseli rauj aiz ausīm,
kamēr tu pieliecies
un gories, laistot gumijkoku "

Arvīds Dinijs Deģis

~ 0.34 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Caurumi

"Bet tad sākas izģērbšanās.
Un ja tā nav profesionāla,
cilvēku dzīvju smalkās monogrammas,
sejas un dzejas
pārvēršas melnos tintes traipos,
kas sauc pēc sūcpapīra
un pārdzimšanas."

Voldemārs Avens /1924 - 2022/

~ 0.13 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ceļojumi

"Un redzi: sākām svešumā, pusnaktī atkal savu dziesmu
Jo to nēsājam līdz vienmēr, visur. Pārējais viss vienalga
Esam pie mūsējiem. Esam tautā viens”

„Manas dzīves sīcošā jūnija sutā
Trīc smadzenēs negriba sēdēt un svīst
Ļaut trokšņiem un čalām dejot ausgalos
Ciest kaimiņa zvārguļu vārdus, tālceļa džeta kaucienu,
Telefona irbuļzvanu, šefa bālās sejas skaņu
Mašīnu zobratu malšanu, izšķiesto benzīntvanu"

Juris Mazutis /1940 - 2008/

~ 0.16 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dzejoļi

"Nekad tev nenoberzt no pirkstiem
tā tauriņa spārnu putekšņus,
kas mira tavā rokā.
Un mani vārdi
nebeigs vēsmot
ap tavām lūpām. "

Astrīde Ivaska /1926 - 2015/

~ 0.1 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Van vet āken

"balta diena
un nakts vēl viena
balta top
no Tava pieskāriena

balta zeme
balta debess
balta saule
balts ir mēness

vēl baltu dienu
un nakti kaut vienu
es vēlos baltu
Tavu pieskārienu"

Normunds Rudzītis

~ 0.31 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Raksti

Dzejas. Prātulas un humors. Piezīmes un vēstules, un arī savam brālim Eduardam.

"Kaut zvaigzne, kuŗu es redzu,
Tik nebūtu malduguns vien:
Tiklīdz tai steidzos es klātu,
Tā tālāk un tālāk vien skrien."

"Ja pasauli tu labot gribi,
Tad pats papriekšu labojies!
No vielas, kas starp citām liesmo,
Ar citas līdzi aizdegsies. "

Kārlis Veidenbaums /1865 - 1901/

~ 0.29 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ondes Martenot

"Pēdējie odi vēl trīsuļoja vējā,
Un nomodā esošais čukstēja par mīlu;
Tavas lūpas nodrebēja,
Kad iedziedājās pēdējais mežastrazds,
Bet neteici neko, –
Vien klusumā laidelējās
Naktstauriņš. "

Jurģis Šuba

~ 0.22 MB  
Lasīt

Zemes dēls

"Bet ja priekšā nāves jūra
gulēs tumša, bezgalīga —
vizuļojot sudraboti
pāri mirdzēs sapņu stiga —
pāri mirdzēs sapņu stiga — — "

Fricis Bārda /1880 - 1919/

~ 0.42 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dzejas

70 melni un balti, sūri un saldi dzejoļi.

Eduards Veidenbaums /1867 - 1892/

~ 0.19 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Tu tinies klusumā

"Pieliec šai naktij
baltu cerību buru,
atceries —
darījums lietišķs
nekad nav
bijis ne tavs,
ne manējais
draugs.
Plēsīsim augšā
no jauna
atmatas uzticībai,
lai tur būtu
kā senāk
mūsu kopīgais
rudzulauks. "

Kornēlija Apškrūma /1937 - 2021/

~ 0.16 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Svešam draugam

"Zilā lakatiņa" vārdu sacerētājas 1929. gada dzejas.

"Nu atkal esmu dzimtenē un mājās,
Un atkal man tik viegli, viegli ir. —
Tai pašā sētā man ir jāapstājas,
Tās pašas bites ziedos lidinājas,
Tie paši vēji koku lapas šķiŗ."

"Kaut tu kā dziesma būtu,
Kas kokles stīgā līst,
No kuŗas visas bēdas
Un visas sāpes dzīst. "

Valda Moora /1902 - 2001/

~ 0.16 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Izsapņotie sniegi

"Virs manis zied mana debess
un manas mūžīgās alkas
sniegs snieg tik lielām pārslām
un reizē tik smalki smalkām"

Maija Laukmane

~ 0.97 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Stiprie raksti

Grāmatā apkopota daļa no krājumos neiekļautiem rokrakstiem, līdz šim plašāk nezināmiem un arī periodikā publicētiem Aleksandra Pelēča dzejoļiem. Tie atspoguļo apcietinājuma, Sibirijas izsūtījuma gadu pārdzīvojumus un atgriešanos Latvijā, Talsos.

Aleksandrs Pelēcis /1920 - 1995/

~ 1.63 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ugunsziedi

Tā dzejo revolūcionārs, un tik bīstams, ka soda ekspedīcija no Krievijas to nošauj.

"... Sarkanais putniņš
Ielaidās manā
Ilgās tvīkstošā
Karstajā sirdī.
Ielaidās sirdī,
Sāka to knābāt
Bezgala sāpīgi,
Bezgala tīksmīgi:
Mirdzošā saule
Dedzināt sāka,
Rožainā gaisma
Muļķoja prātu... "

Jūlijs Dievkociņš /1879 - 1906/

~ 0.21 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Darbi

Dziesmiņas. Ijaba stāsti, dziesmu vīzē sarakstīti.Ar acīm redzēts ceļš uz Vidzemes debesīm.Dažādi raksti.

Jānis Ruģēns /1817 - 1876/

~ 0.77 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dzejas kuplejas un dziedami gabali

"Par mūsu rakstniecību tu tik bargi spried,
Ka viņā krietnis neesot nekas: —
Lūk, salmam jau ar lauka vidū šķiet,
Ka pasaulē tik salmi atrodas."

Esenberģu Jānis /1862 - 1890/

~ 0.55 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Staru spārni pār dūmainu upuŗtrauku

"Mīksts vēdeklis pār visu stāvu klājas,
Balts apklāj biklās rokās, smailās kājas:
Pār straujām sāpēm — krīt kā mierīgs sniegs.

Un lēni ceļas vēdeklis, un spīd.
Kā vieglu spārnu celts, stāvs augšup slīd,
Stingst arabiskais sejs, kur zudis ziegs. "

Biruta Skujeniece /1888 - 1931/

~ 0.28 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dzejas un stāsti

Dzejas un divi stāsti.

"Caur gaisu rūc melns bumbulis
Un redz, kā cēlais taurenis
Gar rozēm, mētrām lakstojas,
Par viņu smaršu priecājas.

"Cik riebīgs un cik salkans tu
Ar savu gļēvo mīlību,"
Tā īgni melnais bumbuls teic
Un mēslu čupā iekšā steidz. "

Vensku Edvarts /1856 - 1897/

~ 0.63 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dziesmas

"Skat, kā rudens sēja zeļ,
Katris asniņš stobru ceļ;
Kas bij ziemu novārdzis,
Tas nu jauki iespirdzis,

Zaļo mums par laimību!
Sējējs steidz ar priecību
Atkal pavasarā sēt
To, kas nevar ziemu spēt

Izciest salu, aukstumu;
Lai ar saules siltumu,
Ir ar jauku gaisiņu
Aug par mūsu laimību. "

Neredzīgais Indriķis /1783 - 1828/

~ 0.18 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Iesien baltā lakatiņā

"gudri locīts bargi pērts vārds kas viena vēja vērts nepeliet un nebariet viegli nācis viegli iet tā viņš skrējis tā viņš skries kādā zarā šūpoties kādai upei pāri brist kādā mutē degt un dzist paliek lūpās klusums sārts skūpsts un nomods vējš un vārds "

Knuts Skujenieks /1936 - 2022/

~ 0.3 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Panti dzimumdienu laimes vēlējumu kartēm

Var noderēt arī Valentīna dienas apsveikumiem.

"Rozēm nenovīstošām
Liktens lai Tev ceļu kaisa,
Un pār bēdu atvariem
Laime lai Tev tiltu taisa! "

Diženajo Bernhards /1864 - 1933/

~ 0.06 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Bābeles nomalē

"... Kur beigas vēstulei
un klusums šalko,
tur tava roka pilnus kausus lej
un rupjā patiesība jūk ar tekstu smalko..."

"... Un mūžā pavisam citā
manus plecus reiz apskaus par mīļoto kļuvušais dzejolis,
kuru es sen būšu aizmirsusi..."

Amanda Aizpuriete /1956 - 2023/

~ 0.16 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Debesu žonglieris

101 dzejolis un miniatūra.

"Tavos matos ābolu un zāles aroms, siena gubai ausis aizbāzis ir amors; No pusnakts veļiem satīts kamols. Tavos matos ābolu un zāles aroms. Man Tevi atrada personālais dators, kam cilvēcisku jūtu nav ne atoms. Matos sajaukts ābolu un zāles aroms, siena gubai acis aizsējis ir amors. "

Arvīds Dinijs Deģis

~ 0.3 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Vēstules no sālszemes

NESAMĀKSLOTS JŪTĪGUMS.

"tējas smarža izvijas un sagūsta tālīnu trolejbusu švīkstoņu
pirkstgalos pulsē čuksti
tējas biezumi aizmirsti saplaisājušās krūzēs
pāri melnē laika naksnīgais gājums
viss pārvēršas un top citāds "

Rūta Mežavilka

~ 0.12 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Salnas nenokosts zieds

"Kura pasaules tauta pieņems mani
Ar manu latgalisko latvieša uzticību?
- Es zinu, es zinu, nāk bezjūtu vara
Un manu sirdsapziņu grib sarūsināt... "

Antons Slišāns /1948 - 2010/

~ 0.18 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Niedrīšu Vidvuts

Eposs par baltu tautu valdnieku.
Tautas dziesmas un teikas savītas ar autora vārdiem cildeni seniskā izteiksmē.

"Un tagad dziedātājs apdziedāja
Niedrīšu Vidvuta varenos darbus:
Kā jau bērnībā rādīja spēku,
Dīrāja lāci, nosita Ķenti
Un visu pasauli apgrieza apkārt. "

Lautenbachs-Jūsmiņš /1847 - 1928/

~ 1.29 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Rakstītāja

Viena no visneparastākām grāmatām.
Iespiesta okupētajā Latvijā 1987. gadā.
Evas Mārtužas dzejoļi, – kas gan te neparasts?...
Īstenībā dzejoļus sacerējusi Broņislava Martuževa.
Kā tā?...
Atbilde priekšvārdā.
Dzejoļi krājumā.

Broņislava Martuževa /1924 - 2012/

~ 0.48 MB  
Lasīt

Es pagāju

"Eņģeli, tu laikam nespēj
Sajust, kā ejot kauli krakšķ
Tu gribētu tīksmināties par kādu
pakauša
līniju
Tu vari stāvēt vai sēdēt blakus lasītājam
Publiskajā bibliotēkā un ļaut viņam
Gremdēties ilūzijās par savu garu
Tas ir tikai pa pusei cilvēciski
Arī pēkšņi uzlēkt uz mājas vai torņa jumta
Par ko sapņo daudzi bērni, tev apnīk
Eņģeli, es taču zinu, tu gribi kartupeļus
Ar biezpienu un siļķi
Tu gribi, lai māte tev uzkliedz
Kad tu laikā nenāc mājās
To pat es gribu. "

Eduards Aivars

~ 0.22 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Antenu burtnīca

"Piecgadīgā sviedru lāsītē
Nāve un dzīvība
Seksīgi apkampušās
Valsē

-Par ko tu strādāsi ziemā?
-Par tirpām. "

Liāna Langa

~ 0.24 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Pirms Saulgriežiem

Jauni dzejoļi un dzejoļi no krājumiem "Kas lietu sauks", "Atšķirtā", "Atkala".

"Par mīlestību uzrakstiet, jo bēdu nu jau gana.
Ir katrs laimes brīdis īss, kad tālu tumši zvana."

Rita Gāle

~ 0.23 MB  
pirkt - 0.87 EUR

bezesuntu

"dvīņu zvaigznes
kāpās krāso prieku,
rīta pļavā mostas nokritušais smaids,
zāles stiebra sajūsmai nav gala,
debesis tik tuvu - atliek palekties... "

agsti

~ 0.11 MB  
Lasīt

Deviņi ķēniņi

DAUDZ
ZEIBOTA
DZEJOĻU.

Andris Zeibots

~ 0.39 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Liepas koks, zalkša asins

Vienkārša izteiksme. Dzeltenais un sarkanais. Daudz zaļā.

"Tik kluss uz mirkli, ka var dzirdēt,
kā pūst un trun.
Un tikai saules smagā elpa
pār visu dun."

Leons Briedis

~ 0.31 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dziesmu leja un kalnu gals

"Ansīts brauca, pātadziņu.
Brauca, sauca vanadziņu,
Pēterītis vilcējiņš.
Pēterītis vilka, stiepa,
Vanadziņis brāli čiepa,
Noraudājies kumeliņš.

Anna daiļā puķes šķina,
Mazā māsa skaistas zina,
Balti ziedi ābelei.
Anna gaida preciniekus,
Mazā māsa panāksniekus,
Balti prieki meitenei. "

Fallijs /1877 - 1915/

~ 0.15 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Notizen im verlassen Flughafen

"As milēi ten, ter kadden men
Etbaudinna prūsiskai bilā*.

"*Ich liebe dich, nur wenn mich
Erwekt die prußische Sprache.
(Prußisch) "

Pēters Brūveris /1957 - 2011/

~ 0.11 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dzintara galvaskausi

Dzejoļi 1985 - 1989

"Redzēju sapnī, ka Zviedrija kļuvusi
par sešpadsmito PSRS republiku un
Baltijas jūra no krasta līdz krastam
sāka viļņot sociālistiski.

un aizmiglotajā laika acī
nozibot briežraga žebērklim,
šļakstienam pārraujot tagadnības plēvi
un sudraba vilnīšiem aizirdzot
līdz pat mirušu tautu sakniebtām lūpām..."

Pēters Brūveris /1957 - 2011/

~ 0.2 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Cik labi knokai!

"Ai, sirreālie simboli!
Ai, saldās vārdu mokas,
Kad izteicieni paslēpjas
Un nedodas vairs rokās!

Bet par to kakliņā košanu
Es izlūdzos atvainošanu,
Tāpat kā par neglīto frāzi
Un izdzerto puķūdens vāzi!"

Hermanis Paukšs

~ 0.14 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Kurzemes bēgļi Rīgā

LĪDZ ŠIM NEPUBLICĒTA
jaunības dienu poēma (?)
par
Pirmā pasaules kaŗa laiku
Rīgā.
Publikāciju atbalsta
Valsts Kultūrkapitāla fonds.

"es vakarnakt redzēju sapnipa Kurzemi kazaki jājaun kailus trenkāja ļaudisun nagaikas vicināja"

Pēters Brūveris /1957 - 2011/

~ 0.22 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Dzejoļu kopa, kas tiek pieteikta kā pēdējie dzejoļi

Negribas noticēt, ka Jānis Elsbergs vairs nerakstīs dzejoļus. Bet ja nu tā tomēr notiktu, tad šis izdevums kļūs
ELEKTRONISKS RETUMS.

"Gribas čurāt.
Šai mežā nečurāšu."

Jānis Elsbergs

~ 0.18 MB  
pirkt - 0.51 EUR

No pēdējiem dzejoļiem

Dzejniekus mēdz nogalināt visdažādāko iemeslu dēļ.

"Kā agrīns mirdzums
uz koka lapas
uz putna spalvas
uz grants un zāles
o visu brīnumu brīnumu diena
kad debesīs zvaigznes un gaisma un mākoņi"

Uldis Leinerts /1936 - 1969/

~ 0.17 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Mīl mani Dievs

Biezi uztriepts. Un norīvēts ass. Dažādas skaņas. BALTAS ARĪ.

"aukur saukur ausan dhūmā
glēsan glaudan glūdan gēl
dauman lēki drasā dūmā
dzirki dzirki vēlan vēl"

Pēters Brūveris /1957 - 2011/

~ 0.55 MB  
pirkt - 0.87 EUR

1987. un 1996. gada dzejoļi

Šī ir pirmā reize, kad varam lasīt nezināmās dzejnieces sacerēto. Apgāds sola bagātīgu atlīdzību tam, kuŗš atsūtīs
VIŅAS ĢĪMETNI.

"...viņas bezsvarā klīstošā roka
rāda vien ēnu ļaudīm
saprotamas zīmes
Un krunciņas acu kaktiņos
Atgādina
Labirintu
Kurā aizklīst
Un vairs neatkārtoties"

Anna N.

~ 0.2 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Lasāmgabali

1973. gada dzejoļu krājums
TAGAD.

"...garāmgājējs
uzraušas uz šī horizonta
un diedz pa to taisni uz priekšu,
kamēr izgaist kā mežu gali miglā.
Nu, dulli
jau likumus nelasa..."

Aivars Neibarts /1939 - 2001/

~ 0.54 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Trīs dzejoļi un divas rīmes

Jūs apcietina tāpēc, ka jums patīk franču kultūra. Par to jums piespriež divdesmit piecus ieslodzījuma gadus. Nāves nometnē sarakstītie ir arī jūsu vienīgie dzejoļi.
TULKOTĀJA IEVA LASE /1916 - 2002/

"Mūsu tikšanās brīdis tik dīvains un maigs..."

Ieva Lase /1916 - 2002/

~ 0.08 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Miglas krogs

Vai latvieši, kas aizklīst pasaulē tagad, raksta dzejoļus?... Pirmais no šī krājuma ir tik satriecoši labs, ka ar to pietiktu visam krājumam. Bet ir vēl sešdesmit citu.

"Kur bijām - Rīgā vai Rojā?
Viss citāds bij - un kā senāk.
No miglas kroga ar ausmu
iznirām Manhetenā."

Gunars Saliņš /1924 - 2010/

~ 0.32 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Valodas ainava

2004. GADA BALTIJAS ASAMBLEJAS BALVA LITERATŪRĀ - PĒTERAM BRŪVERIM.

Dzejas un atdzejojumi no lietuvjiem, tuviešiem, korejiešiem, turkiem.

"(visdrīzāk to tev ausī iečukstēja Tacits
vai homērs kāds, vai literārā konsultante
no vakar apciemotā bāra.) Zem kājām
žļudz žļudin ļūns, un jūti, tavi sejas panti
sāk atkārtot tā kontinenta kontūrkarti
kas nogrima pirms piedzimis bij Platōns
visaplīk sūneklis kā ōkeanā planktons)."

Pēters Brūveris /1957 - 2011/

~ 0.52 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Katrs savu dzīvi dzīvo

BĒRNU DZEJAS GRĀMATA.

"Pirmā stāvā dzīvo viens,
kuram garšo ķēves...
Otrā stāvā dzīvo divi,
Kuri vannā audzē...
Trešā stāvā diezgan mazas
Kāpelē pa galdiem...
Ceturtajā četras Lienes,
Visas četras kara..."

Pēters Brūveris /1957 - 2011/

~ 0.15 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Tagadnes

Dzejnieks var nebaidīties no polītikas. Un arī no nāves. Un var saklausīt nepasakāmo, ja negāž vārdus kā intelektuālu ūdeņu kritumu.
NERODAS LIEKS TROKSNIS.

"Nenoskaņota
noskaņa plūst lappusēm pāri bez apstājas
Diena nakts vai kāda cita algebra,
Liepāja Stokholma vai kāda cita plēve starp mums
un Vienkāršību"

Juris Kronbergs /1946 - 2020/

~ 0.56 MB  
Lasīt